วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vission)
“บางเสด็จแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยโบราณ สืบสานงานตุ๊กตาชาววัง”

พันธกิจ (Mission)
๑.   ยกระดับความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๒.   ส่งเสริมอนามัยชุมชน
๓.   ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
๔.   ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชน
๕.   สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๖.   ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ
๗.   ส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน
๘.   เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในการบริหารจัดการ
๙.   สร้างเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
๑๐. สร้างและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
๑๑. ก่อสร้างแนวกั้นน้ำ
๑๒. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
๑๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตำบล
๑๔. ยกระดับรายได้ต่อครัวเรือนให้สูงขึ้น
๑๕. ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในครัวเรือน


ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่น่าเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพองค์กรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าและการลงทุน
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลสู่ตลาดภายนอกข้อมูลตำบล


ที่ตั้ง
     “องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ”ตั้งอยู่ทิศใต้สุดของเขตอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หมู่ที่ ๒ ติดกับพื้นที่เขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าโมก บนเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอ่างทองประมาณ ๑๗ กิโลเมตร
เนื้อที่
    
มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  ๑๒.๐๑  ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ ๗,๕๐๖  ไร่ )
ภูมิประเทศ               
  
   เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา และปศุสัตว์  
ลักษณะทางกายภาพ
     ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตร สภาพดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติ มีคลองชลประทานผ่านหมู่บ้าน ซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสายหลักที่ใช้เพื่อการเกษตร 
สภาพภูมิอากาศ

     มีสภาพภูมิอากาศร้อน
อาณาเขตติดต่อ
     ทิศเหนือ                ติดต่อกับ      ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง
     ทิศใต้                    ติดต่อกับ      อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ      ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ      แม่น้ำเจ้าพระยา

                 


โครงสร้างการปกครอง

 ตำบลบางเสด็จแบ่งเขตพื้นที่ปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่

UploadImage


แผนที่ตำบลบางเสด็จ

UploadImage