หน้าที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.  งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
งานบริหารบุคคล
งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
2.  งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
งานงบประมาณ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
3.  งานนิติการ
- งานกฎหมายและนิติกรรม
งานข้อบัญญัติและระเบียบ
งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
4.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกัน
งานช่วยเหลือฟื้นฟู
งานอำนวยการ
งานกู้ภัย
5.  งานกิจการสภา อบต.
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
งานการประชุม
งานอำนวยการและประสานงาน
6.  งานส่งเสริมอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
งานอาชีวอนามัย
7.  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานป้องกันยาเสพติด
งานอนามัยชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ
งานสุขศึกษา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
8.  งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
งานติดตามตรวจสอบ
งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9.  งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานเผ้าระวัง
งานระบาดวิทยา
งานโรคติดต่อ และสัตว์นำโรค
งานโรคเอดส์
10. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
งานข้อมูลวิชาการ
11. งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
12. งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
   - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
13. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

กองคลัง

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานการเงินและบัญชี
- งานข้อมูลวิชาการ
งานรับเงิน / เบิกจ่ายเงิน
งานจัดทำฎีกาเบิก / จ่ายเงิน
งานเก็บรักษาเงิน
- งานบัญชี
งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
งานงบการเงินและงบทดลอง
งานแสดงฐานะทางการเงิน
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนารายได้
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
งานทะเบียนเบิกจ่ายและเร่งรัดรายได้
3. งาพัสดุและทรัพย์สิน
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งานจัดทำแผนที่ภาษี
 


กองช่าง

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 • งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 • งานข้อมูลก่อสร้าง
 • งานก่อสร้างและบูรณะสะพานโครงการพิเศษ
 • งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
2. งานควบคุมอาคาร
 • งานประเมินราคา
 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 • งานวิศวกรรม
 • งานออกแบบและบริหารข้อมูล
3. งานประสานสาธารณูปโภค
 • งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
 • งานขนส่งวิศวกรรมจราจร
 • งานจัดตกแต่งสถานที่
 • งานไฟฟ้าสาธารณะ
4. งานผังเมือง
 • งานสำรวจ และแผนที่
 • งานวางผังพัฒนาเมือง
 • งานจัดทำแผนที่ภาษี


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • งานกิจการศาสนา
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • งานกิจการเด็ก และเยาวชน
 • งานกีฬา และสันทนาการ
 • งานจัดกิจกรรมทางศาสนา
2. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน