โครงสร้างองค์กร

UploadImage

UploadImage


หน้าที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.  งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
งานบริหารบุคคล
งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
2.  งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
งานงบประมาณ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
3.  งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
งานข้อบัญญัติและระเบียบ
งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
4.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกัน
งานช่วยเหลือฟื้นฟู
งานอำนวยการ
งานกู้ภัย
5.  งานกิจการสภา อบต.
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
งานการประชุม
งานอำนวยการและประสานงาน
6.  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
งานอาชีวอนามัย
7.  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานป้องกันยาเสพติด
งานอนามัยชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ
งานสุขศึกษา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
8.  งานควบคุมและจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
งานติดตามตรวจสอบ
งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9.  งานควบคุมโรค
- งานเผ้าระวัง
งานระบาดวิทยา
งานโรคติดต่อ และสัตว์นำโรค
งานโรคเอดส์
10. งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
งานวิชาการเกษตร
งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
11. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
งานข้อมูลวิชาการ
12. งานส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
- งานส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
 
 
 

กองคลัง

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานการเงิน
- งานข้อมูลวิชาการ
งานรับเงิน / เบิกจ่ายเงิน
งานจัดทำฎีกาเบิก / จ่ายเงิน
งานเก็บรักษาเงิน
2. งานบัญชี
- งานบัญชี
งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
งานงบการเงินและงบทดลอง
งานแสดงฐานะทางการเงิน
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนารายได้
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
งานทะเบียนเบิกจ่ายและเร่งรัดรายได้
งานจัดทำแผนที่ภาษี
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
 

กองช่าง

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานก่อสร้าง
 • งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 • งานข้อมูลก่อสร้าง
 • งานก่อสร้างและบูรณะสะพานโครงการพิเศษ
 • งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 • งานประเมินราคา
 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 • งานวิศวกรรม
 • งานออกแบบและบริหารข้อมูล
3. งานประสานสาธารณูปโภค
 • งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
 • งานขนส่งวิศวกรรมจราจร
 • งานจัดตกแต่งสถานที่
 • งานไฟฟ้าสาธารณะ
4. งานผังเมือง
 • งานสำรวจ และแผนที่
 • งานวางผังพัฒนาเมือง
 • งานจัดทำแผนที่ภาษี


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • งานกิจการศาสนา
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • งานกิจการเด็ก และเยาวชน
 • งานกีฬา และสันทนาการ
 • งานจัดกิจกรรมทางศาสนา
2. งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 0 – 3 ปี
3. งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
 • งานส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 • งานจัดศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 • งานจัดที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน


ข้อมูลบุคลากร (ก.พ.๗)

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ก.พ. ๗ >>  ข้อมูลบุคคล

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
เอกสารแนบ
1
 นางสาววันนา จันทร์พา  นักบริหารงานท้องถิ่น  report_PIS001_Wanna.pdf
2
 นางเกษร เวชเจริญ นักบริหารงานการคลัง  report_PIS002 Kesorn.pdf
3
 นางนัธมล พูลลาย  นักบริหารงานทั่วไป  report_PIS003_Natthamol.pdf
4
 นายภูมิพัฒน์ มิตรมุสิก  นิติกร  report_PIS004_Phumipat.pdf
5
 นางสาวสุนิสา ส่งศิริพันธ์   นักพัฒนาชุมชน  report_PIS005_Sunisa.pdf
6
 นางสาวกฤษณา ช่างบรรจง  นักวิชาการเงินและบัญชี  report_PIS006_Kisana.pdf
7
 นายธนกร วัฒนากลาง  นายช่างโยธา  report_PIS007_Tanakorn.pdf
8
 นางสาวสุชญา เกิดสังข์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
9
 นางสาวพิชยา หวานจริง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
10
 นางสาวนงลักษณ์ สุวรรณประเสริฐ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
11
 นางสาวพุ่มสุข คงสินชัย  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
12
 นางสาวคนึงนิตย์ กาแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
13
 นายวสันต์ นุชกระแส  คนงานทั่วไป
14
 นายธำรงศักดิ์ สุปันนี  คนงานทั่วไป
15
 นายสาธร ภาคกินนร  คนงานทั่วไป
16
 นายอธิวัฒน์ ด้วงสี  คนงานทั่วไป
17
 นายราเชนทร์ มะณี  คนงานทั่วไป
18
 นายวิขัย ทองดี  คนงานทั่วไป