วัดท่าสุทธาวาส  หมู่ที่ 1
เล่าขานตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
        วัดท่าสุทธาวาสเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้นในเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องด้วยชัยภูมิที่ลำน้ำบริเวณนี้ตื้นเขินมากจนสามารถเดินข้ามได้สะดวกทุกฤดูกาลการทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเกือบทุกครั้งจึงจะรวมพลแล้วเดินทัพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ณ  บริเวณนี้

แต่ในกาลปัจจุบันวัดท่าสุทธาวาสอยู่ในทำเลซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยใหญ่จนทำให้ราษฎรประสบความเดือดร้อนเป็นอันมาก ทำให้วัดท่าสุทธาวาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรมาแล้วถึง 24 ครั้ง นับจากปี 2519 เป็นต้นมา
ในการทรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนนั้นเอง ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดท่าสุทธาวาส และโปรดเกล้าฯให้ช่างจากกรมศิลปากร ช่างจากในวัง อาจารย์และนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถซึ่งงดงามโดดเด่นไม่เหมือนใคร
ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดท่าสุทธาวาส ประกอบด้วย ภาพไตรภูมิภาพเรื่องมหาชนก ภาพลายรวงข้าว สัญลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองภาพเรื่องสงครามยุทธหัตถี ภาพเรื่องเมืองอ่างทอง เรื่องตำบลบางเสด็จและภาพครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชโอรส พระราชธิดา เสด็จประทับ ณ พระราชวังบางปะอินเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ปี 2516–2517 และภาพผลมะม่วงฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีบนฝาผนังอุโบสถอีกด้วย





ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ หมู่ที่ 2  
รังสรรค์ดินเหนียว สู่งานฝีมือชื่อเสียงระดับโลก
        ชาวตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองประสบความทุกข์ยากจากอุทกภัยสม่ำเสมอ จนวันที่ 28 เมษายน 2519 เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ตามเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรและทรงเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีดินที่เหมาะสมแก่การปั้นตุ๊กตาชาววังจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการตุ๊กตาชาววังขึ้น จนถึงวันนี้ชาวบางเสด็จได้สานต่อโครงการจนทำให้ตุ๊กตาจากดินเหนียวของไทยเป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลก
ตุ๊กตาชาววังมีกำเนิดในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นการทำเป็นของเล่นเฉพาะในกลุ่มข้าหลวงชาววังจนต่อมาคุณข้าหลวงบางคนที่ออกมาอาศัยกับครอบครัวนอกวังริเริ่มทำตุ๊กตาชาววังออกขาย จึงเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชน ...โครงการรื้อฟื้นวิชาการปั้นตุ๊กตาชาววังที่พระราชทานแก่ชาวบ้านบางเสด็จทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งผลิตตุ๊กตาชาววังที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงแพร่หลายขจรขจายไปไกลทั่วโลกสร้างอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ราษฎรที่นี่มาตั้งแต่ปี 2519 และการปั้นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี
ศูนย์กลางการผลิตตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ เป็นเรือนไทยทรงสูง ชื่อว่า “คุ้มสุวรรณภูมิ” ภายในวัดท่าสุทธาวาส ซึ่งจะมีการสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววังประดิษฐ์กรรมดินเหนียวอันสวยงามที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีไทยต่าง ๆเช่น การละเล่นของเด็ก ไทย วงมโหรีปี่พาทย์ ชุดท่วงท่าฤาษีดัดตนหรือรูปผลไม้ไทยหลากหลายชนิด ซึ่งล้วนแต่สวยงามน่ารักอย่างยิ่ง





วัดสระแก้ว หมู่ที่ 6 สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจน
        อยู่ถัดจากวัดท่าสุทธาวาสประมาณ 200 เมตร ตามถนนเลียบคันคลองชลประทานหากเดินทางมาจากอยุธยาตามเส้นทางอยุธยา-อ่างทอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309) ทางเข้าวัดจะอยู่ซ้ายมือห่างจากอยุธยาประมาณ 15 กิโลเมตรวัดนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2242เดิมชื่อว่า "วัดสระแก" เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่มีเด็กอยู่ในความดูแลและได้จัดตั้งคณะลิเกเด็กกำพร้าวัดสระแก้วเพื่อหารายได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าด้วยนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ "สามัคคีสมาคาร"ซึ่งเป็นศูนย์โครงการทอผ้าตามพระราชประสงค์ก่อตั้ง
เมื่อพ.ศ. 2524อยู่ในความรับผิดชอบของกองอุตสาหกรรมในครอบครัวกระทรวงอุตสาหกรรมที่บ้านบางเสด็จนี้จะมีกี่ทอผ้าอยู่แทบทุกหลังคาเรือนชาวบางเสด็จจะขยันขันแข็งมุ่งผลิตสินค้าผ้าทอต่าง ๆ เช่น ผ้าซิ่น ผ้าขาวม้าผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน ฯลฯให้มีคุณภาพดีและมีความสวยงามจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปสินค้าเหล่านี้จะรวบรวมไปจัดจำหน่ายแก่ผู้สนใจที่ศูนย์สามัคคีสมาคาร